Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

17656589
od 14 października 2004
Mapa biuletynu


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
    Status prawny (1)
    Zadania Izby (1)
    Struktura organizacyjna (0)
        Regulamin Organizacyjny RIO w Poznaniu (4)
    Organy Izby (0)
        Kolegium Izby (1)
    Zasięg terytorialny (1)
    Struktura majątkowa (1)
    Kontakt (1)
    Elektorniczna Skrzynka Podawcza (1)

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
    Rejestry i ewidencje (0)
        Sekretariat Izby (1)
        Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń (1)
        Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej (1)
        Biuro Izby (1)
    Działalność nadzorcza (0)
        2004-2013 (0)
            2004-2007 (0)
                Programy Kolegium Izby i wyniki działalności nadzorczej (0)
                    2005 (30)
                    2006 (27)
                    2007 (27)
                Orzeczenia o nieważności (228)
                    2004-2006 (451)
                Nieistotne naruszenia prawa (18)
                Uchwały Kolegium Izby (0)
                    ustalanie budżetów j.s.t. - art.183 ust.3 ufp (0)
                    sporządzanie i przyjęcie raportu - art.10a ustawy o r.i.o. (0)
                    rozpatrywanie skarg, zastrzeżeń, odwołań (9)
                        skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (1)
                        zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (0)
                        zastrzeżeń organów j.s.t. do raportów sporządzanych w trybie art.10a ustawy o r.i.o. (0)
                        odwołań od wydanych opinii (0)
                    w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach (0)
            2008 (0)
                Programy Kolegium i wyniki działalności nadzorczej (28)
                Kolegium Izby. Uchwały (art.11-12; art.18 ust.1 pkt1) (0)
                    Procedury (8)
                    Budżetu i jego zmiany (75)
                    Zobowiązań (33)
                    Dotacji (56)
                    Podatków i opłat lokalnych (95)
                    Absolutorium (6)
                    Nieistotne naruszenia (0)
                    Nieważności (0)
                Kolegium Izby. Pozostałe uchwały (art. 18 ust.1 pkt6) (0)
                    Zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (4)
                    Odwołań od opinii składów orzekających (2)
                    Skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (3)
                    Sporządzania i przyjęcia raportu - art.10a ustawy o rio (0)
                    Upoważnień do zawarcia umów (2)
            2009 (0)
                Kolegium Izby. Programy. Ewidencja uchwał (20)
                Kolegium Izby. Uchwały (art.11-12; art.18 ust.1 pkt1) (0)
                    Procedura (8)
                    Budżet i jego zmiany (45)
                    Zobowiązań (27)
                    Podatków i opłat lokalnych (74)
                    Dotacji (66)
                    Absolutorium (7)
                Kolegium Izby. Pozostałe uchwały (art. 18 ust.1 pkt6) (0)
                    Zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (6)
                    Odwołań od opinii składów orzekających (2)
                    Skarg na roztrzygnięcie nadzorcze (0)
                    Sporządzania i przyjęcia raportu - art.10a ustawy o rio (0)
                    Upoważnień do zawarcia umów (0)
            2010 (0)
                1. Programy posiedzeń (23)
                2. Uzupełnienie programu (23)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (23)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (61)
                        Nieistotne naruszenie prawa (48)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (3)
                            Zmiany budżetu (23)
                            Pozostałe uchwały (20)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Zmiany budżetu (9)
                            Pozostałe uchwały (0)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (47)
                        Nieistotne naruszenie prawa (6)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (75)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Podatek od nieruchomości (11)
                            Podatek od środków transportowych (6)
                            Opłata targowa (5)
                            Podatek rolny (3)
                            Podatek leśny (0)
                            Opłata od posiadania psa (2)
                            Opłata miejscowa (1)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Podatek od nieruchomości (0)
                            Podatek od środków transportowych (2)
                            Oplata targowa (2)
                            Podatek rolny (0)
                            Podatek leśny (0)
                            Opłata od posiadania psa (1)
                            Opłata miejscowa (0)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (4)
                        Nieistotne naruszenie prawa (4)
                    Pozostałe uchwały (31)
                    Rozpatrzenie skarg (3)
            2011 (0)
                1. Programy posiedzeń (25)
                2. Uzupełnienie programu (24)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (25)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (4)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (1)
                            Zmiany budżetu (21)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Budzet (2)
                            Zmiany budżetu (39)
                        Ustalanie budżetów (3)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (50)
                        Nieistotne naruszenie prawa (7)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (186)
                        Nieistotne naruszenie prawa (1)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (91)
                        Nieistotne naruszenie prawa (48)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (85)
                            Zmiany WPF (25)
                        Nieistotne naruszenia prawa (0)
                            WPF (81)
                            Zmiany WPF (188)
                    Pozostałe uchwały (29)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (3)
                    Rozpatrywanie skarg (0)
            2012 (0)
                1. Programy posiedzeń (23)
                2. Uzupełnienie programu (22)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (23)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (3)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (3)
                            Zmiany budżetu (21)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Budżet (10)
                            Zmiany budżetu (78)
                        Ustalenie budżetu (3)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (42)
                        Nieistotne naruszenie prawa (3)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (123)
                        Nieistotne naruszenie prawa (3)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (111)
                        Nieistotne naruszenie prawa (28)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (5)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (7)
                            Zmiany WPF (9)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            WPF (54)
                            Zmiany WPF (125)
                    Pozostałe uchwały (48)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (3)
                    Rozpatrywanie skarg (3)
            2013 (0)
                1. Program posiedzeń (26)
                2. Uzupełnienie programu (25)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (26)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (1)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (0)
                            Zmiany budżetu (18)
                        Nieistotne naruszenia prawa (0)
                            Budżet (9)
                            Zmiany budżetu (43)
                        Naruszenie prawa (49)
                        Ustalenie budżetu (1)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (45)
                        Nieistotne naruszenie prawa (1)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (109)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                    Podatki (0)
                        Orzeczenia o nieważności (115)
                        Nieistotne naruszenie prawa (8)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (3)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (21)
                            Zmiany WPF (13)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            WPF (40)
                            Zmiany WPF (121)
                    Pozostałe uchwały (104)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (0)
                    Rozpatrywanie skarg i odwołań (25)
        2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (28)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (28)
            4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                Procedura (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (2)
                        Zmiany budżetu (32)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (1)
                        Zmiany budżetu (75)
                    Naruszenie prawa (34)
                    Ustalenie budżetu (1)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (27)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (93)
                    Nieistotne naruszenie prawa (7)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (70)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (3)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (3)
                        Zmiany WPF (3)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (36)
                        Zmiany WPF (118)
                Pozostałe uchwały (62)
                Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (0)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (8)
        2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (26)
            2. Uzupełnienie Programu (25)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (27)
            4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (1)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (1)
                        Zmiany budżetu (44)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (21)
                        Zmiany budżetu (149)
                    Naruszenie prawa (41)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (23)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (144)
                    Nieistotne naruszenie prawa (4)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (266)
                    Nieistotne naruszenie prawa (35)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (1)
                        Zmiany WPF (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (48)
                        Zmiany WPF (108)
                Pozostałe uchwały (11)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (8)
        2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (25)
            2. Uzupełnienie Programu (25)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (26)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (3)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (0)
                        Zmiany budżetu (23)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (16)
                        Zmiany budżetu (198)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (19)
                    Nieistotne naruszenie prawa (5)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (189)
                    Nieistotne naruszenie prawa (3)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (134)
                    Nieistotne naruszenie prawa (18)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (0)
                        Zmiany WPF (14)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (38)
                        Zmiany WPF (174)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (4)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (11)
        2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (26)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (27)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Zmiany budżetu (29)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (25)
                        Zmiany budżetu (203)
                    Naruszenie prawa (4)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (41)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (190)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (93)
                    Nieistotne naruszenie prawa (5)
                Absolutorium (0)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (3)
                        Zmiany WPF (1)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (51)
                        Zmiany WPF (244)
                    Naruszenie prawa (1)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (8)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (1)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (10)
        2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (3)
            2. Uzupełnienie Programu (2)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (3)
    Działalność opiniodawcza (0)
        Opinie (0)
            o możliwości spłaty kredytu (0)
                2005 (106)
                2006 (143)
                2007 (172)
                2008 (223)
                2009 (261)
                2010 (358)
                2011 (275)
                2012 (189)
                2013 (159)
                2014 (130)
                2015 (81)
                2016 (97)
                2017 (100)
            o możliwości spłaty pożyczki (0)
                2005 (100)
                2006 (60)
                2007 (133)
                2008 (131)
                2009 (139)
                2010 (257)
                2011 (270)
                2012 (209)
                2013 (188)
                2014 (171)
                2015 (90)
                2016 (99)
                2017 (200)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
                2005 (4)
                2006 (14)
                2007 (8)
                2008 (13)
                2009 (31)
                2010 (46)
                2011 (47)
                2012 (28)
                2013 (33)
                2014 (27)
                2015 (26)
                2016 (34)
                2017 (35)
            o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (0)
                2005 (486)
                2006 (631)
                2007 (397)
                2008 (1)
                2009 (1)
                2010 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2010r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2011r. (1)
                2011 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2011r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2012 r. (1)
                2012 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2012 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budzetowych na 2013 r. (2)
                2013 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2013 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2013 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2014 r. (1)
                2014 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2014 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2015 r. (1)
                2015 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2015 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2016 r. (1)
                2016 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2016 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2017 rok (1)
                2017 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2017 rok (1)
            o prognozie kształtowania się długu publicznego (0)
                2005 (439)
                2006 (430)
                2007 (503)
                2008 (1)
                2009 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
            o projektach budżetów j.s.t. (0)
                2004 (272)
                2005 (277)
                2006 (270)
                2007 (274)
                2008 (2)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (2)
                2012 (3)
                2013 (2)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
            o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (0)
                2005 (267)
                2006 (273)
                2007 (273)
                2008 (273)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
                2005 (250)
                2006 (267)
                2007 (276)
                2008 (1)
                2009 (2)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
            o wnioskach absolutoryjnych komisji rewizyjnych (0)
                2005 (207)
                2006 (264)
                2007 (274)
                2008 (2)
                2009 (2)
                2010 (2)
                2011 (1)
                2012 (2)
                2013 (3)
                2014 (4)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
            o uchwale w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium (0)
                2007 (1)
                2009 (1)
                2012 (2)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2016 (1)
            o projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych (0)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (2)
                2013 (2)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
    Działalność kontrolna (0)
        Zakres i tryb przeprowadzania kontroli (1)
        Wystąpienia pokontrolne (0)
            2004 (111)
            2005 (152)
            2006 (86)
            2007 (109)
            2008 (103)
            2009 (100)
            2010 (114)
            2011 (120)
            2012 (94)
            2013 (90)
            2014 (105)
            2015 (87)
            2016 (112)
            2017 (105)
            2018 (6)
        Informacja o wynikach kontroli koordynowanej przez KRRIO (1)
    Działalność informacyjna (0)
        Ramowy plan pracy Izby (4)
            Archiwum (10)
        Sprawozdania i informacje (5)
            Archiwum (10)
        Interpretacje, wyjaśnienia (0)
            własne (5)
            obce (0)
                2006 (0)
                2007 (0)
                2008 (33)
                2009 (43)
                2013 (7)
                2014 (2)
                2017 (2)
        Wykonanie budżetów jst (0)
            2007 (0)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
            2008 (0)
                I kwartał (7)
                II kwartał (9)
                III kwartał (7)
                IV kwartał (9)
            2009 (0)
                I kwartał (9)
                II kwartał (11)
                III kwartał (9)
                IV kwartał (11)
            2010 (0)
                I kwartał (9)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
            2011 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku (1)
            2012 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku (1)
            2013 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2013 roku (1)
            2014 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2014 roku (1)
            2015 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2015 roku (1)
            2016 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2016 roku (1)
            2017 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
        Sprawozdawczość budżetowa (1)
        Biuletyny Informacyjne (0)
            2002 (3)
            2003 (2)
            2004 (2)
            2005 (4)
            2006 (4)
            2007 (4)
            2008 (4)
            2009 (4)
            2010 (4)
            2011 (3)
            2012 (1)
            2015 (1)
        Subwencje (0)
            2009 (4)
            2010 (6)
            2011 (1)
        Komunikaty (13)
    Działalność szkoleniowa (0)
        Pracowników własnych (0)
        Pracowników j.s.t. (0)

Inne organy działające przy Izbie
    Regionalna Komisja Orzekająca (1)
    Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (1)

Informacje
    Przetargi (0)
        2007 (15)
        2008 (4)
        2009 (0)
        2010 (1)
        2011 (0)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (3)
        2016 (4)
        2017 (2)
    Redakcja (1)
    Ogłoszenia (1)